Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednostka mała

Od 2015 r. do ustawy o rachunkowości wprowadzona została definicja jednostki małej. Po raz pierwszy należało ja więc zastosować do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 lub później.

Zgodnie z przepisami do jednostek małych mogą się zaliczać:
1. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne;
2. oddziały przedsiębiorców zagranicznych;
3. osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie.

Muszą one jednak spełnić kilka warunków, a mianowicie:

 • w roku bieżącym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym nie mogą przekroczyć 2 z 3 poniższych progów o:
   
  17 000 000 zł –  aktywa bilansu na koniec roku obrotowego;
  34 000 000 zł –  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
  50 osób –  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty. 
   
 • organ zatwierdzający – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest tym organem Zgromadzenie Wspólników – podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń.

LIMIT PRZYCHODÓW

UWAGA: w zakresie limitu przychodów – limit ten odnosi się wyłącznie do przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, a więc nie bierzemy pod uwagę pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

Co jednak w przypadku, gdy spółka nie przekroczyła wartości progowych, ale nie ma zgody organu zatwierdzającego?

Wprawdzie sprawozdanie nie będzie mogło być przygotowane w formie uproszczonej, ale spółka może skorzystać z pozostałych uproszeń, do których należą:
1. nie ustalanie rezerw i aktyw z tytułu podatku odroczonego;
2. dokonywanie klasyfikacji umów leasingu zgodnie z przepisami podatku dochodowego;
3. przy wyliczaniu kosztu wytworzenia produktu, możliwość doliczania do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od wykorzystania zdolności produkcyjnych.

CZY WIESZ, ŻE?

Limity dotyczące badania sprawozdania finansowego spółki są niższe od limitów małej jednostki w zakresie sumy bilansowej oraz przychodów.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: