Czym są udziały w spółce z o.o.?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. To mówiąc najogólniej miara praw im przysługujących.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym uczestnictwem.

PRAWA WSPÓLNIKÓW

Liczba ale i wartość posiadanych udziałów ma bezpośrednie przełożenie na prawo wspólnika do zysku, prawo głosu ale i pierwszeństwa w nabyciu udziałów. Kodeks spółek handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział. Tylko wtedy udziały mogą być nierównej wartości i można dokonywać ich podziału (np. w celu sprzedaży tylko części przysługującego wspólnikowi udziału).

Można jednak ustalić, że każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Wówczas udziały muszą być o równiej wartości nominalnej. O tym jak ma być ukształtowana konstrukcja spółki w tym zakresie rozstrzyga umowa.

UWAGA!

Udział stanowi zbiór praw i obowiązków wspólnika, który nie może być przekazywany (zbywany) osobno. Wspólnik może zbywać udziały, ale jako całość, a nie jako poszczególne prawa (np. wspólnik nie może zachować prawo głosu, ale sprzedać prawo do dywidendy).

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: